Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Informacja o wyborze instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

  1. Przedmiot postępowania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Olsztynie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

ul.  ks. W. Osińskiego 12/13

10-011 Olsztyn

NIP: 7391146816

REGON: 000162381

e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl
telefon: 89 612 34 56
fax.: 89 612 34 50

strona internetowa: http://www.wios.olsztyn.pl/

godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

 

III. Specyfikacja warunków zamówienia

1.      Bezpłatne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (zwane dalej PPK) u Zamawiającego.

2.      Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK, w tym:

a)      przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Olsztynie;

b)       dostarczenie materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych w liczbie odpowiadającej potrzebom Zamawiającego;

c)       przeprowadzenie przeszkoleń wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK

d)     opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia

3.      Bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:

a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,

b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,

c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4.    Bezpłatne uruchomienie, wdrożenie i bieżącą obsługę PPK, w tym:

a)  bezpłatne oprogramowanie do obsługi PPK (wdrożenie, przeszkolenie z obsługi, bezpłatne aktualizacje itp.)

b) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym w okresie obowiązywania umowy;

c) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;

d) oprogramowanie komputerowe współpracujące z programem kadrowo-płacowym Progman posiadanym przez Zamawiającego;

e) dostęp do zarządzania PPK przez Internet dla pracodawcy i pracowników.

5.    Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 IV.            Informacje o liczbie zatrudnionych:

Zamawiający informuje, że na dzień 22 lutego  2021 roku zatrudnia 91 pracowników o następującej strukturze wiekowej (podział wg funduszu zdefiniowanej daty):

1.    > 40 lat -      37 pracowników,

2.    40 – 49 lat - 20 pracowników,

3.    50 – 54 lat -  9 pracowników,

4.    55 - 59 lat -  13 pracowników,

5.    60 + lat -      12 pracowników.

 

  1. Termin wykonania zamówienia

1.      Zawarcie umowy o zarządzenie PPK nie później niż do 15 marca 2021 r.

2.      Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie później niż do 10 kwietnia 2021 r.

3.      Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 

 VI.            Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

1.      posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html ;

2.      posiada doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 90 osób;

3.      nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

 

VII.              Kryteria oceny ofert

1.        Zamawiający przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następującym wagach:

a)        wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%] – 45%

b)        wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik [%]– 30%

c)        stopa zwrotu – 15%

d)       doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi – 10 %

 

2.    Znaczenie i opis oceny poszczególnych kryteriów oferty:

 
 

Kryterium oceny ofert

 
 

Liczba punktów

WS - Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]

 

Wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %).

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.

 

Zasady przyznawanej punktacji:

 

a) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r.

 

                             Koszt najniższy spośród złożonych ofert

Wartość           = ------------------------------------------------ x 15

punktowa                     Koszt oferty badanej

 

b) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r.

 

                                    Koszt najniższy spośród złożonych ofert

Wartość               = ------------------------------------------------ x15

punktowa                        Koszt oferty badanej

 

c) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r.

 

                                Koszt najniższy spośród złożonych ofert

Wartość      =           ------------------------------------------------ x 15

punktowa                        Koszt oferty badanej

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 45 punktów

 

max. 45

 

WZ - Wynagrodzenie zmienne - za osiągnięty wynik [%] w okresie 2021-2060 r.

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%).

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.

                                   Koszt najniższy spośród złożonych ofert

Wartość =                    ------------------------------------------------ x 30

punktowa                           Koszt oferty badanej

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 30 punktów

max. 30

 

SZ - Stopa zwrotu

Stopa zwrotu 1m według notowania publikowanego na dzień 31 stycznia 2021 r. na stronie www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla ppk z datą docelową 2040.

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie

Zasady przyznawanej punktacji:

                     Stopa zwrotu oferty badanej

Wartość = ------------------------------------------------------------------ x 15

punktowa     Stopa zwrotu największa spośród złożonych ofert

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w danym kryterium to 15 punktów

max. 15

 

Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi (DE)

Powyższe kryterium Zamawiający będzie punktował następująco:

0-1  lat   – 0 pkt

2-4 lata – 3 pkt

5-7 lat   – 6 pkt

8-10 lat – 10 pkt

Zamawiający oceni dane kryterium na podstawie wartości wskazanych przez Wykonawcę w ofercie

max. 10

 

 

 

3.        Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (C) w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

 

Ostateczna ocena punktowa (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = WS + WZ + SZ + DE; gdzie:

WS – oznacza kryterium „wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK [%]”

WZ – oznacza kryterium „wynagrodzenie zmienne  - za osiągnięty wynik [%]”

SZ – oznacza kryterium „stopa zwrotu”

DE – oznacza kryterium „doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi”

 

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

 

4.        Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

5.        Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu

6.        Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7.        Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego za zarządzanie PPK wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

8.        Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w kwestii wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

 

VIII.               Opis sposobu przygotowania oferty

1.        Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.        Złożenie więcej niże jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

3.        Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

4.        Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.        Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w formie papierowej, w zaadresowanej kopercie na adres:  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul.  ks. W. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn. W tytule wiadomości na kopercie należy wpisać „Oferta na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie”.

Zamawiający dopuszcza także możliwość składania ofert w formie elektronicznej. W takim przypadku Wykonawca, musi posiadać konto na ePUAP, a formularz oferty powinien być opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/nowios).

 

IX.              Termin składania ofert

1.        Termin składania ofert upływa 9 marca 2021 r. o g. 11.00.

2.        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul.  ks. W. Osińskiego 12/13 w Olsztynie w dniu 9 marca 2021 r. o g. 11.05.

 

    X.            Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

1.        złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,

2.        nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

3.        złożył ofertę po terminie składania ofert.

 

 XI.            Istotne postanowienia umowy lub wzór umowy

1.        Zamawiający wymagać będzie wymagać załączenia do oferty wzorów umów na zarządzanie i prowadzenie PPK. 

2.        Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.

3.        Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

XII.            Klauzula przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.        administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul.  ks. W. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn;

2.        inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie jest Pani Magdalena Gąsior, adres e-mail: iod@wios.olsztyn.pl;

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Zapytaniem ofertowym;

4.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5.        obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6.        w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

Posiada Pani/Pan:

1.        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2.        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

3.        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

4.        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Nie przysługuje Pani/Panu:

1.        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2.        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zapoczątkowuje pobieranie pliku Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedzi do zapytania ofertowego