Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest instytucją działającą w ramach zespolonej administracji rządowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i przepisach odrębnych oraz ogólnych kierunkach działania ustalonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie jest organem kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 1688),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 201 r, poz. 1047),
  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1345),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 2531),
  • Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie nadanego Zarządzeniem Nr 172 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 czerwca 2010 r., wraz ze zmianą określoną w Zarządzeniu Nr 322 z dnia 27 września 2011r.,
  • Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie zatwierdzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 18 marca 2019  r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuRegulamin

Inspekcją na terenie województwa warmińsko-mazurskiego kieruje:


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Joanna Kazanowska

 

 Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Jerzy Wiesław Rydel

 

Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu

Jarosław Borowik

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska posiada siedzibę w Olsztynie przy ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn

Kontakt  sekretariat: 89-527-23-82, faks 89-527-32-84, e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl

WIOŚ w Olsztynie obejmuje zasięgiem swojego działania 8 powiatów: Olsztyn – miasto na prawach powiatu oraz powiaty: olsztyński, nidzicki, działdowski, szczycieński, ostródzki, iławski, nowomiejski.

WIOŚ w Olsztynie posiada dwie Delegatury w Elblągu i Giżycku.

Delegatura WIOŚ w Elblągu

Kierownik Delegatury w Elblągu

Artur Szypiło

ul. Powstańców Warszawskich 10, 82-300 Elbląg

Kontakt 55-232-78-00, faks 55-232-54-32 wew.48, e-mail.:elblag@wios.olsztyn.pl

Delegatura w Elblągu obejmuje zasięgiem swojego działania 7 powiatów: Elbląg – miasto na prawach powiatu oraz powiaty: elbląski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski.

 

Delegatura WIOŚ w Giżycku

Kierownik Delegatury w Giżycku

Jacek Martun

ul. Łuczańska 5, 11-500 Giżycko

Kontakt 87-428-24-85, e-mail.:gizycko@wios.olsztyn.pl

Delegatura w Giżycku obejmuje zasięgiem swojego działania 6 powiatów: giżycki, węgorzewski, olecki, gołdapski, piski, ełcki, mrągowski, kętrzyński.

 

Konta bankowe:

Narodowy Bank Polski

42 1010 1397 0054 7022 3000 0000 budżet

89 1010 1397 0054 7022 3100 0000 dochody

73 1010 1397 0054 7013 9130 0000 kary

78 1010 1397 0054 7013 9120 0000 depozyt, wadium