Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Realizacja Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 roku

Koszt kwalifikowalny zadania: 300 087,22 zł

Kwota oraz forma dofinansowania: Dotacja dla Państwowych Jednostek Budżetowych w wysokości 300 000,00 zł

 

Opis zadania:

Dofinansowanie badań prowadzonych w 2018 roku w ramach "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2020" wraz z aneksami oraz prezentacji wyników ocen komponentów środowiska na podstawie wyników badań z 2017 roku w postaci "Raportu o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego"

 

Zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup, między innymi :

1)Zakup środków inwestycyjnych, w tym aparatury laboratoryjnej i sprzętu pomiarowego

2)zakupu usług - konserwacji i wzorcowań urządzeń stosowanych w pomiarach i badaniach , napraw i przeglądów okresowych sprzętu

laboratoryjnego

3)zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi urządzeń i aparatury pomiarowej , sporządzania ocen, analiz lub raportów

4)materiałów eksploatacyjnych, materiałów wzorcowych i odniesienia, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego

Dofinansowanie zadania objęło przygotowanie materiałów i publikację "Zapoczątkowuje pobieranie plikuRaportu o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku"

Zapoczątkowuje pobieranie plikuSprawozdanie