Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Organizacja praktyk studenckich w WIOŚ w Olsztynie - informacja dla Uczelni i studentów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, uprzejmie informuje, że od 2015 r. zmieniły się zasady organizacji praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej. Konsekwencją tego jest brak możliwości odbywania praktyk wg starych zasad i poprzedniej procedury.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie internetowej: https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej,
a w szczególności:

-      zaleceniami Rady Ministrów dotyczącymi praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej,

-      prezentacjami skierowanymi do studentów, uczelni oraz urzędów, zawierającymi informacje na temat praktyk studenckich, omawiającymi procedury w tym zakresie,

-      wzorami obowiązkowych dokumentów w trakcie organizowania i realizacji praktyk.

 

WIOŚ w Olsztynie, podobnie jak w latach ubiegłych, może zaoferować organizację praktyk w Laboratorium i w Wydziale Monitoringu Środowiska oraz w odpowiadających im komórkach w Delegaturach w Elblągu i w Giżycku. Szczegółowe informacje o zakresie działania komórek organizacyjnych są zamieszczone na naszej stronie internetowej: wios.olsztyn.pl i mogą być pomocne przy opracowywaniu programów praktyk.

Chcemy podkreślić, iż odbywane w WIOŚ w Olsztynie praktyki nie mają charakteru typowo „administracyjnego”. Studenci zapoznają się z organizacją, zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu, podstawami prawnymi działalności, programami Państwowego Monitoringu Środowiska, pracami nad corocznym „Raportem o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego”. Pozostały czas praktyk przeznaczony jest na:

  1. poznanie zasad pracy w laboratorium akredytowanym, w tym pobór próbek elementów środowiska w terenie, ich przygotowanie do badań, badania i ocena,
  2. poznanie programów bazowych służących ocenie stanu środowiska.

WIOŚ w Olsztynie proponuje 6 miejsc praktyk w siedzibie Urzędu i po 3 miejsca w Delegaturach w okresie czerwiec-sierpień. W jednym terminie praktykę może/mogą odbywać: w Olsztynie – jednocześnie 2 osoby, w Delegaturach – 1 osoba. Oferty praktyk na 2016 rok zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.oferty.praca.gov.pl w najbliższym możliwym terminie.