Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza w województwie warmińsko-mazurskim

Podstawa prawna - art. 8 - 20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm)

Zakres udostępnionych informacji - udostępniana jest informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na wskazanym obszarze (tak zwane TŁO) na terenie działania Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Olsztynie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

Informację o aktualnym stanie jakości powietrza podaje się dla substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, jako stężenie uśrednione dla roku, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Poz. 1031), oraz zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku, w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, Poz. 87)

Opłaty za  udostępnienie informacji:

Udzielenie informacji na temat tła zanieczyszczeń powietrza podlega opłacie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.).

Opłata jest uzależniona od wybranej formy udostępnienia i jest ponoszona przez wnioskującego po uzyskaniu kalkulacji sporządzonej przez RWMŚ GIOŚ w Olsztynie.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuDane do opłaty

Opłatę za udostępnienie informacji wnioskujący wnosi, po zawiadomieniu o wysokości kwoty, w terminie do 14 dni.

Miejsce składania wniosku:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie, ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13 10-011 Olsztyn

Forma składania wniosku:

- wniosek droga pocztową ,

- e-mail- rwmsolsztyn@gios.gov.pl  ,

- fax: 89 612 34 50

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWZÓR WNIOSKU