Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

System zarządzania Laboratorium WIOŚ w Olsztynie

Księga jakości

Najważniejszym dokumentem opisującym system zarządzania jakością w Laboratorium jest Księga Jakości Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Polityka jakości

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie utrzymuje i doskonali wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 +Ap1 :2007+AC:2007 ”Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, który opisany jest w Księdze Jakości oraz zawiązanych z nią procedurach ogólnych.

Cele jakościowe

Celem wdrożonego systemu zarządzania jest budowanie zaufania klientów do działań Laboratorium, poprzez dążenie do pełnego spełniania ich oczekiwań i potrzeb oraz wypełnianie wymagań ustawowych i Polskiego Centrum Akredytacji zawartych w obowiązujących przepisach. 

Kierownictwo określiło następujące cele jakościowe:

  • wykonywanie badań i pomiarów zgodnie z dobrą praktyka profesjonalną według ustalonychi udokumentowanych metod na wysokim poziomie jakościowym,

  • zapewnienie wiarygodności wyników badań poprzez właściwe nadzorowanie wyposażenia oraz zachowanie spójności pomiarowej,

  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu,

  • respektowanie praw klientów,

  • ustanowienie i utrzymywanie właściwych procesów komunikacyjnych, również w odniesieniu do skuteczności systemu zarządzania,

  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania oraz działalności technicznej,

  • utrzymywanie integralności systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian w systemie.