Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Petycja z dnia 17.12.2018.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie rozpatrzy petycję Mieszkańców wsi  Sikory Juskie, dotyczącą  wstrzymania użytkowania instalacji grzewczej w Fermie Sikory Sp. z o.o. w Sikorach Juskich. Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 870) petycja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Przedmiotowa petycja wpłynęła do WIOŚ w Olsztynie w dniu 17 grudnia 2018r.

 Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, iż do tut. Inspektoratu w dniu l7 i 18 grudnia 2018 r., wpłynęły dwie petycje mieszkańców miejscowości Sikory Juskie, gmina Stare Juchy pow. Ełk oraz miejscowości Malinówka, gmina Ełk pow. Ełk. Petycje w obu przypadkach dotyczą tej samej sprawy tj. spowodowania zamknięcia instalacji grzewczej zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 58, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy. Zgodnie z art. 11 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie jako podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji dotyczącej tej samej sprawy zarządził ich łączne rozpatrywanie.

             Wskazać należy, że Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji do chowu drobiu powyżej 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 58, obręb Sikory Juskie w m. Sikory Juskie, należącej do Fermy Sikory Sp. z o.o., eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Postępowanie obejmuje działalność całej instalacji w tym również grzewczej.

            Postępowanie w sprawie wstrzymania użytkowania ww. instalacji prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej kpa) z zachowaniem wszystkich reguł wynikających z procedury administracyjnej.

            Zgodnie z art. 10 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Korzystając z zasady czynnego udziału w postępowaniu Ferma Sikory sp. z o.o. w oparciu o treść art. 75 kpa złożyła wnioski dowodowe, które WIOŚ zobligowany jest zgodnie z art. 7 kpa, art. 77 kpa i art. 80 kpa rozpatrzyć przed wydaniem decyzji w sprawie.

            A zatem wynik prowadzonego przez tut. organ postępowania w przedmiocie wstrzymanie instalacji będzie miał wpływ na załatwienie petycji.

Wobec powyższego - stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach - termin rozpatrzenia petycji ulega przedłużeniu o 3 miesiące tj. do dnia 16 czerwca 2019 r.

W dniu 06 czerwca 2019r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stosownie do art. 11 ust. 4, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach poinformował o sposobie rozpatrzenia petycji wielokrotnej - za pośrednictwem strony internetowej.

Odwzorowanie cyfrowe udzielonej odpowiedzi (skan) dostępny jest poniżej:

Zapoczątkowuje pobieranie pliku ODPOWIEDŹ

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPETYCJA

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPETYCJA