Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Petycja z 17.03.2022

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedź

Petycja z 06.10.2021

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedź

PETYCJA z 04.11.2021

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedź

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPrzedłużenie

Petycja z 18.08.2021

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja cd

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja cd 2

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedź

Petycja z 05.07.2021

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedź

Petycja z 23.03.2021

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedź

Petycja z 05.10.2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedź

Petycja z 03.08.2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedź

Petycja z 17.07.2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedź

Petycje

Biorąc pod uwagę treść art. 14 ustawy z dnia 5 września 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że w roku 2015 nie odnotowano pism mających cechy petycji.

Jednocześnie Inspektorat przypomina, że zgodnie z art. 2 ustawy podmiotem wnoszącym petycje może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycję wnosi się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.