Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
11-04-2017 12:45 Brak

Seminarium „Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza"


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie w dniu 11 kwietnia 2017 roku zorganizował Seminarium, które dotyczyło zakończenia projektu pn.: „Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim” dofinansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na łączną kwotę do ok. 3 294 104,15 złotych PLN, realizowany był przez WIOŚ w Olsztynie od 2014 do kwietnia br. To było bardzo ważne przedsięwzięcie, które umożliwiło zmodernizowanie i unowocześnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w naszym województwie, umożliwiło rozbudowę sieci monitoringowej w zakresie zakupu nowoczesnych analizatorów do automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza czy wymienieniu nowych poborników LVS pyłu zawieszonego PM10. Przede wszystkim projekt zapewnił niezawodność i poprawę jakości pomiarów, w województwie warmińsko-mazurskim pomiary jakości powietrza prowadzone są w 9 stacjach pomiarów jakości powietrza należących do WIOŚ w Olsztynie: Olsztyn, Elbląg, Ostróda, Gołdap, Ełk, Nidzica, Iława, Korsze, Glitajny. W tym miejscu należy podkreślić dużą zasługę Pani Doroty Sikorskiej – Kierownika Laboratorium oraz Pana Tomasza Zalewskiego – Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska, którzy byli  inicjatorami i realizatorami w dużej mierze tegoż jak ważnego projektu.

Bardzo ważnym aspektem zrealizowanym  w ramach projektu było również unowocześnienie bazy laboratoryjno-badawczej poprzez zakup między innymi: chromatografu cieczowego z dodatkowym wyposażeniem służącym do oznaczania stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu czy zakup spektrometru mas sprzężonych z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP – MS  do jednoczesnego oznaczania kilku metali tj. Cd, Ni, Pb i As w pyle zawieszonym PM10. W ramach projektu utworzono również specjalne stanowisko – pokój wagowy, do przygotowania, kondycjonowania i ważenia filtrów w odpowiednich warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. Zakupiono samochód przystosowany do kompleksowej obsługi stacji pomiarowych monitoringu jakości powietrza, system służący do zbierania danych monitoringowych, ich przetwarzania, raportowania oraz prezentowania na stronie internetowej www.powietrze.wios.olsztyn.pl.

            W pierwszej części seminarium szczegółowo zostały omówione wszystkie zakupione w ramach projektu urządzenia, aparatura badawcza czy wyposażenie stacji pomiarowych. Natomiast w drugiej części seminarium prelegenci zaprezentowali główne cele polityki samorządowej województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ochrony powietrza, jak również zostały omówione możliwości wsparcia finansowego inwestycji, przedsięwzięć wpływających na poprawę jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Filmy z projektu „Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim” dostępne pod adresem www.youtube.com/channel/UCQKaeVWx-gfCR6X_nj-oU0Q

Zapoczątkowuje pobieranie pliku Program Seminarium

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZaproszeni Goście