Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
25-05-2021 08:34 Brak

Nielegalny demontaż pojazdów


Wskutek anonimowego wniosku, dotyczącego podejrzenia spalania odpadów, Inspektorzy Delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, przeprowadzili kontrolę interwencyjną na terenie prywatnej posesji w gminie Pasłęk. W  toku czynności kontrolnych stwierdzono spalanie odpadów po demontażu pojazdów, a także prowadzenie nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Ujawniono 18 pojazdów wycofanych z eksploatacji przeznaczonych do demontażu oraz duże ilości odpadów części samochodowych, magazynowanych na łącznej powierzchni około 770 m2. Zidentyfikowano również kilka miejsc wypalania odpadów tworzyw sztucznych na powierzchni ziemi.
W trakcie czynności kontrolnych, akredytowane Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadziło pobór prób gleby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1395). Wyniki badań potwierdziły, że doszło do  zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi terenu posesji.


W toku prowadzonych czynności stwierdzono naruszenia, za  które zastosowano sankcje przewidziane prawem. Zostanie także wydane zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące między innymi do zaprzestania prowadzenia nielegalnego demontażu pojazdów oraz do  usunięcia zgromadzonych odpadów z terenu posesji.


Wystosowano również pisma do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Urzędu Miejskiego w  Pasłęku, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Oddział Terenowy w Elblągu, z wnioskiem o podjęcie stosownych działań, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Działania pokontrolne zmierzające do ukarania sprawcy wykroczenia są w toku.