Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
08-03-2021 14:51 Brak

Zanieczyszczenie rzeki Pasłęki


Do WIOŚ w Olsztynie dnia 3 stycznia 2021 r. wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia rowu oraz rzeki Pasłęki w m. Skierki/Łęguty gm. Gietrzwałd. W związku z powyższym inspektorzy WIOŚ niezwłocznie udali się w teren, aby przeprowadzić oględziny i ustalić źródło oraz przyczyny zaistniałego stanu.

Przedmiotem oględzin był rów melioracyjny, przepływający w kierunku drogi wojewódzkiej nr 531, dalej przepływający pod drogą wojewódzką nr 531 na działkę w obrębie Łęguty, uchodzący do rzeki Pasłęki na obszarze szczególnej ochrony - Rezerwat przyrody „Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce”. Podczas oględzin ww. rowu na całej jego długości, aż do samego ujścia do rzeki Pasłęki, stwierdzono brunatne zabarwienie wody oraz wyczuwalny charakterystyczny zapach, wskazujący na obecność nawozu lub pofermentu. Na gruntach rolnych położonych wzdłuż przedmiotowego rowu, były widoczne miejsca zalegającego nawozu lub pofermentu. Wskazywało to na niewłaściwie przeprowadzone zabiegi agrotechniczne i niedostosowanie się do instrukcji stosowania dla przyjmowanego nawozu lub pofermentu na ww. działkach.

W trakcie kontroli ustalono, że na ww. gruntach działalność rolniczą prowadzi firma, która w ramach zabiegów rolniczych stosuje ciekły poferment po odseparowaniu, będący odpadem pochodzącym ze znajdującej się po sąsiedzku biogazowni.

Podczas kontroli, prowadzonej równocześnie w obydwu podmiotach ustalono, że gospodarujący gruntami w 2020 r. pozyskał z biogazowni 1 731,84 Mg ciekłego pofermentu po odseparowaniu (odpad o kodzie 19 06 05 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) i z jego wykorzystaniem prowadził proces odzysku R10 (obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska). Nie posiadał wymaganego przepisami prawa zezwolenia na prowadzenie = odzysku, co stanowi naruszenie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn.zm.).

Ponadto ustalono, że stosując odpad o kodzie 19 06 05 (ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) nie zachowano 5 m odległości od rowu melioracyjnego, co stanowi naruszenie przepisu zawartego w punkcie 1.2.2. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 243).

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wydano zarządzenie pokontrolne obligujące do wyeliminowania naruszeń oraz zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu nałożenia kar administracyjnych przewidzianych przepisami prawa.