Przejdź do menu głównego Przejdź do treści
05-09-2019 14:36 Brak

Informacja dot. Monitoringu Wizyjnego


W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1579) oraz napływającymi do tut. organu zapytaniami podmiotów w sprawie przekazywania informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów Warmińsko-Mazurski Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje jak niżej.

 

Krąg podmiotów obowiązanych do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów określa nowe brzmienie art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach.  

Monitoring wizyjny obejmuje magazynowane lub składowane odpady palne  wymienione szczegółowo w art. 25 ust. 6f punkty 1-8 ustawy o odpadach  tj.:

1) paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,

2) papier oraz tektura,

3) tekstylia,

4) odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,

5) tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,

6) drewno i odpady drewnopochodne,

7) odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,

8) odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6.

W takim wypadku podmiot zobowiązany zapewnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.

Z kolei nowododany ustęp 6g skierowany jest do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska określając sytuacje, w których organ uprawniony jest do wykorzystania dostępu do rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym. Ustawodawca przewidział dwa przypadki skorzystania z dostępu – pierwszy w przypadku prowadzonej kontroli zarówno planowej, jak i pozaplanowej ( art. 9 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). Drugi w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 Kodeksu karnego albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 Kodeksu wykroczeń albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1-15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Natomiast jak wynika z nowododanego ust. 6h wskazany w tym przepisie krąg podmiotów zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

Z literalnego brzmienia przepisu wynika więc dla wskazanych w ww. przepisie podmiotów, obowiązek przekazania dla WIOŚ informacji umożliwiających logowanie do systemu wizyjnego bez wezwania i to w taki sposób, by zachować poufność przekazywanych informacji. Adresatem powyższej normy prawnej jest podmiot przekazujący informacje umożliwiające logowanie.

 

Jednocześnie WIOŚ w Olsztynie wychodząc naprzeciw ww. podmiotom zaleca, aby dane zawierające m.in. adres dostępu, login, hasło, lokalizację miejsca składowania lub magazynowania odpadów, przekazywać za pośrednictwem:

-        elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie na adres: /nowios/skrytka z dopiskiem: Wizyjny system kontroli;

-        listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie ul. Ks. W. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn – zamieszczając informacje dotyczące logowania w drugiej, osobnej, zamkniętej kopercie oznakowanej:

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….

Nazwa podmiotu udostępniającego lub pieczątka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

ul. Ks. W. Osińskiego 12/13

10-011 Olsztyn

UWAGA! KOPERTA ZAWIERA INFORMACJE

UMOŻLIWIAJĄCE LOGOWANIE DO WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI MIEJSCA MAGAZYNOWANIA LUB SKŁADOWANIA ODPADÓW

 

-        dostarczając osobiście do siedziby WIOŚ w Olsztynie lub siedziby delegatury WIOŚ przy ul. Łuczańskiej 5 w Giżycku lub przy ul. Powstańców Warszawskich 10 w Elblągu, zamieszczając informacje dotyczące logowania w drugiej, osobnej, zamkniętej kopercie oznakowanej jak wyżej.  

 

WIOŚ w Olsztynie nie rekomenduje przekazywania ww. informacji drogą mailową. 

 

Powyższe wyjaśnienie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej wykładni prawa.